X
تبلیغات
البرز گلستان

کاریکاتورهای جالب انصراف از یارانهتاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 18:26 | نویسنده : |

  . مراسم تکریم قربان رایجی ومعارفه مدیر آموزش وپرورش بندرترکمن وجیه الله عسگری درتالارمدیریت آموزش وپرورش برگزارشد
به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ترکمن مراسم تکریم قربان رایجی ومعارفه مدیر آموزش وپرورش بندرترکمن وجیه الله عسگری درتالارمدیریت آموزش وپرورش برگزارشد .

به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ترکمن مراسم تکریم قربان رایجی ومعارفه مدیر آموزش وپرورش بندرترکمن وجیه الله عسگری درتالارمدیریت آموزش وپرورش برگزارشد در ابتدا قربان رائیجی مدیر قبلی آموزش و پرورش طی سخنانی بیان داشت : تقدیر وتشکردارم ازکلیه همکاران وروسای ادارات وتبریک می گویم به آقای عسگری که نیروی بسیارخوبی هستند خیلی کوتاه گزارشی ارائه خواهم داداگربرنامه های مامورد پسند قرارگیردبه امیدخدا آقای عسگری ادامه خواهند دادتابه اهداف عالی تعلیم وتربیت برسیم درابتدای معارفه ی خودم اشاره کردم که چگونه می توان با بحث هم افزایی ازطریق هماهنگی درون وبرون سازمانی بویژه تعامل باادارات شهرداری وشورای شهر وراه وترابری و...به اهداف آموزش وپرورش برسیم این هماهنگی وتعامل باعث شد که درآموزش وپرورش شهرستان درخیلی ازشاخص ها نسبت به شهرهای دیگرجلوتربرود دربحث هوشمندسازی واجرای فازهای اول ودوم اتوماسیون اداری جزوشهرهای پیشرو استان بودیم برنامه ریزی های استراتژیک رانه تنها به آموزش بلکه درحوزه های مالی وپرورشی و...تعمیم دادیم به طوری که بعنوان مثال حوزه پرورشی ازرتبه هفتم حائز رتبه اول درسال گذشته شد وشاهد رشد همه جانبه بودیم ودرحوزه مالی نیز شهرستان حرف اول رامی زند وهم چنین اجرای مطلوب جشنواره های تدریس وطرح6-3-3 وبرنامه درس ملی راداشتیم که ازعوامل دست اندکار سپاس ویژه رادارم این حاصل نگاه برنامه ای بود جادارد ازمعاونین وکارشناسان مدیریت وهمکاران درمدارس که تلاش بسیارزیادی داشتند تشکرکنم مشکل شهرستان مشکل فضای آموزشی است می توان اعتبارات مناسبی را ازطریق اجرای بخشنامه تبدیل به احسن کردن املاک جذب کردکه توصیه می کنم پیگیری شودتلاش خوبی رراستای ارتقا فرهنگ نماز انجام شد سبک مدیریتی پیش بینی شده ام سبک مدیریت مبتنی بررهبری بود آزادی عمل راوقتی می توان به پیروان داد که حرفه ای عمل کنندارزشیابی ها رابه ارزشیابی عملکردی تغییربدهیم اثربخشی وکارآیی رابرای مدیران توضیح دادیم وبرای مدیران اثزبخش وکارامدتمایزقایل شدیم درچرخه ارتقای شغلی وانتخاب مدیران دربخش ستادی الگوی ما مدیریت منابع انسانی بوده که درحقیقت همه این ها به ما کمک می کند دراجرای سیاست های اعتدالی ، درتقویت معلمان ودانش آموزان وبحث آسیب های اجتماعی اقدامات خوبی انجام شدنظارت اصولی بربرنامه مالی مدارس درحال انجام است وهنوز جای کارهم دارد،اعتقادم براینست مدیرباید رهبرباشددرصورتی که یکی ازما وبهترین ماباشد وبیشترین ارزش های گروه راداشته باشد وانتظارت پیروان رابرآورده کندازطریق مدیریت فرایندمدارتلاش کردیم خروجی هرجلسه ورودی جلسه بعدی باشدمدیریت تغییر،زمان وکیفیت جامع نیز مدنظرمابودسعی کردیم ازطریق مهارت های ادراکی ،انسانی وفنی کارهاراعملیاتی کنیم استفاده ازمدیریت زمان که عاملی برای موفقیت وبهره وری است مدنظرقرادادیم باآسیب شناسی درون وبرون سازمانی برنامه هاراتدوین کردیم تابه شاخص ها درعرصه های آموزشی ،پرورشی ومالی خود برسیم اگراین تجربه ها اثربخش بود امیدوارم به سایرمناطق نیز تعمیم پیداکندبندرترکمن نیروهای بسیارشایسته ای دارد وسرمایه انسانی بسیار دارد از وجود نیروهای انسانی استفاده بایدکرد مادر بندرترکمن بعد از 35 سال انقلاب هیج مدرسه خاصی نداشتیم اکنون مدارس تیز هوشان ونمونه دولتی ومدرسه شاهد دایرشده است وجزو خاطرا ت خوب بنده می باشد مجددا تشکر داریم ازهمه همکاران آرزوی توفیق دارم برای آقای عسگری ضعف هایی نیز وجود دارد تعلیم وتربیت یک سیستم است وسیستم های انسانی متاثر ازمحیط هستند محیط اجتماعی ،سیاسی و... درورودی هرسیستم تاثیر می گذاردتقدیر وتشکردارم ازکلیه همکارنی که باعث این شدند بعنوان معاون آموزشی ومدیرآموزش وپرورش شهرستان به مردم خدمت کنم من همیشه دغدغه ام این بود که طوری مدیریت کنم که پشتیبان نیروها ی علمی باشم و هیچ وقت واسطه ای برای ارتقا ی خود درنظرنگرفتم درخاتمه ازهمه دوستان سپاس ویژه رادارم . گوگلانی فرماندار شهرستان ترکمن نیز ضمن نثار درود فراوان برروح مطهر معمارکبیرانقلاب وآرزوی طول عمرباعزت برای مقام معظم رهبری بیان کرد: امیدداریم ایام خوب وخوشی داشته باشید وسال 1393 راتبریک وتهنیت عرض می کنم خیرمقدم می گویم به همه عزیزان استان گلستان صاحب مدیرکارآمدوتوانایی همچون آقای وطنی شده است ،شرایط سرنوشت راتغییر نمی دهد تصمیماتی که درآن شرایط می گیریم سرنوشت راتغییر می دهد مدیریت آموزشی کارکردن بامردم ،برای مردم،بخاطرمردم ودرمیان مردم است وی بااشاره به روایت دینی(اگرخیری درجامعه ای بکاری نوررادرو می کنی واگرشری رادرجامعه ای بکاری ندامت وپشیمانی رادرو خواهی کرد وبهترین آدمها کسانی هستند که نفع رسان مردم باشند) گفت :بندرترکمن صاحب مدارس نمونه شاهد،دولتی وتیزهوشان شده است این افتخاری است که بادرایت آقای رایجی حاصل شده است ایشان نیروی خوش خلق وخوش برخوردی هستند وهیچ وقت آموزش وپرورش رابه حاشیه نکشاند اهل فن است هم چنین آقای عسگری نیروی توانمندی هست قطعابرای بندرترکمن مفیدخواهندبود وهرجابود بعنوان یک آیتم موفق ،خروجی داشت وپذیراهستیم ایشان را به گفته افلاطون تولد پیام آورمرگ است هرمعارفه ای پیام آورتودیع است وبرای تودیع باید آماده شد وازعنوان تکریم که دراین مراسم درنظرگرفته شد تشکرویژه دارم.درادامه نیزعرب احمدی معاون پشتیبانی وتوسعه اداره کل آموزش وپرورش استان گلستان بانثاردرود وسلام برارواح طیبه شهدا و روح مطهر معمارکبیرانقلاب وآرزوی صحت وسلامتی برای مقام معظم رهبری وهمه خدمتگزاران وعرض تقدیر وتشکرچنین ادامه داد: ازحضورهمه عزیزان بویژه فرماندارمحترم شهرستان وآقای رایجی که بامدیریت خودشان کارنامه درخشانی راازخودشان به یادگار گذاشتند ومجموعه همکاران که همکاری داشتند سپاس ویژه دارم جابجایی مدیریتی یک چیز طبیعی ورایجی است وتغییر وتحولات درجهت رشد وارتقا آموزش وپرورش صورت می گیرد وجابجایی مدیرشهرستان دلیل برنقص وایراد وی نیست ازتجربیات وتوانمندی آقای رایجی بعنوان مشاور مدیرکل آموزش وپرورش استان ورییس اداره مشارکت های مردمی استفاده خواهدشد وعرصه خدمت درآموزش وپرورش شهرستان ترکمن تحویل آقای عسگری می شود که نیروی نام آشنایی هستند امیدداریم درسمت جدید باهمکاری همه باقیات الصالحات ازخود بجابگذارند زمان برای یک مدیرباارزش است فرصت ها مثل ابر می آید ومی گذرد واگرمدیریت زمان داشته باشیم نتایج کارها اثربخش خواهدبود انسان هایی که مدیریت زمان ندارند به مصداق آیات شریفه سوره مبارکه فجر درحال خسران وزیانند یکی ازتعاریف مدیریت هنرکارکردن بامردم است برای نایل شدن به اهداف سازمانی، فرماندهی کنترل ونظارت ازوظایف مدیراست وداشتن مهارت های فنی اداراکی وانسانی لازم است مهم ترین مهارت هرمدیر به نظرمن داشتن مهارت برقرای روابط انسانی است چراکه آموزش وپرورش باانسان سروکاردارد مشارکت دادن همکاران درتصمیم گیری ها خیلی مهم است سیاست های کلی وزارت آموزش وپرورش راعرض می کنم که مدیرشهرستان به امیدخدا نصب العین کارهایش قراردهد که عبارتنداز: مشارکت همه جانبه ،حساب شده وقانونمند،ساماندهی نیروی انسانی ،ارتقامدیریت آموزشگاهی و برنامه ریزی عملکردی وبرنامه محوری، آرزوی توفیق برای همه رادارم.سپس مراسم تکریم ومعارفه رایجی وعسگری انجام شد وعسگری مدیرچدیدآموزش وپرورش شهرستان ترکمن نیز به ایرادسخنرانی پرداخت : به نام حق که رحمان رحیم است که خریدار عقل سلیم است سپاس وستایش پروردگاری که هر چه وجود است از وجود اوست با سلام ودرود به ارواح پاک ومطهر انبیا واولیای الهی وهمچنین درود سلام برروح پرفتوح و ملکوتی معمار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام (ره) و8سال شهدای دفاع مقدس شهدای این شهرستان وشهدای فرهنگی این شهرستان جادارد در این روز عزیز واجب بدانم یاد دوست عزیزم شهید زنده یاد دکتر عظیم گل را هم گرامی بداریم وبه روح این شهیدان عزیز بزگوار صلوات عنایت فرمایید آرزوی سلام وسعادت دارم برای مقام معظم رهبری وهمچنین آرزوی توفیق روز افزون برای دولت خد متگزار وکریمه انقلاب اسلامی عرض سلام و ادب واحترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان وبزگواران وهمکاران خوب عزیز ارزشمند از اینکه زحمت کشیدید جادارد تقدر وتشکر ویژه داشته باشم خیر مقدم عرض می کنیم مظهر برادر عرب احمدی معاونت توسعه پشتیبانی اداره کل استان گلستان فرماندار محترم جناب اقای گوگلانی وآقای ایری رئیس شورای اسلامی استان وهمه همکارانی که اینجا حضور دارند خداوند توفیق بدهد که در همه عرصه ها موفق باشیم وبتوانیم گامهای قوی رابرای این شهرستان برداریم عرض ادب ویژه دارم خدمت برادران عزیز ترکمن وهمکاران اهل تشیع واهل تسنن از دست آوردهای مهم دمکراسی چرخش مدیریتی است مطمئنا لبیک گفتن به ندای حماسه سیاسی وحرکت به سوی اقتدار وتدبیری که شعارعملی دولت محترم جمهوری اسلامی بود همچنین توسعه پایدار نظام امروز در خانواده بزرگ آموزش وپرورش تحقق پیدا کردپیامبر اسلام حضرت محمد (ص) فرمودند من از فقر امتم بیمناک نیستم من ازترس تدبیرامتم بیمناکم لذا تحولات دست به دست و سینه به سینه به آیندگان وبعد از مابه دیگران سپرده می شود تا بتوانیم آن اهداف بلندی که نظام جمهوری اسلامی دارد به نتیجه وسرانجام خوبی برسداین فرصت هایی که دراختیار ماقرارگرفت به فرمایش مولاامیرالمومنین مثل ابر بهاری در حرکتند وجمهوری اسلامی که یک ودیعه الهی است که به همه ما رسیده مادر ان نفس می کشیم باید قدر این نظام جمهوری اسلامی رابدانیم واز این موهبت بسیار خوب استفاده کنیم وانشاءالله که بتوانیم در تمام زمینه ها موفق باشیم ولایق باشیم آموزش وپرورش بعنوان بزرگترین ومهمترین بسترتوسعه است سکاندار تقویت کننده وتغییردهنده انسان های توانمندی است برای تغییرهرنسل درهرزمانی، بنابراین بایدبه اهداف بلندآموزش وپرورش بیاندیشیم واقعیت ها آن چیزی است که موجود است وحقیقت ایده ها وآرمان هایی است که ماباید به آن برسیم تلاش می کنیم براساس فرمایشات مقام معظم رهبری که امسال مزین شده است به عنوان اقتصاد وفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی به امیدخداباهمدلی هم فکری وهماهنگی بتوانیم سیاست های کلی وزیرمحترم رااجرایی کنیم ازبرادرمان آقای رایجی که نیروی علمی هستند سپاس داریم وآرزوی موفقیت می کنیم تلاش خواهیم کرد باحفظ وضعیت موجود ارتقا بدهیم وضعیت آموزش وپرورش را وحداکثر استفاده رااز ظرفیت های منطقه رابعمل آوریم توصیه من بعنوان یک خادم، داشتن وفاق وهمدلی درکارهاست موفقیت درهرکاری مستلزم همدلی وهمفکری است ستون آموزش وپرورش معلمان ماهستند بنابراین معلمان ماباید بتوانند درس آزادی وشهامت را به دانش آموزان بیاموزند احساس تعلق ومالکیت درهمکاران باعث افزایش احساس مسئولیت خواهدشد بیایید تجربه باهم بودن وباهم ماندن راعملی کنیم برنامه هاراگام به گام و وباجدیت به پیش خواهیم برد درخاتمه تشکرمی کنم ازاعتمادمدیرکل آموزش وپرورش استان که یادگارزنده نظام هستند درکنارتکریم جایگاه معلمان ودانش آموزان اولویت ماشایسته سالاری خواهدبودتاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 16:8 | نویسنده : |
 به گزارش ساجدنیوز، طی حکمی از سوی دکتر مهرمحمدی رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور ، دکتر محمدباقر مسعودی به سمت سرپرست دانشگاه فرهنگیان (پردیس برادران) آیت الله خامنه ای گرگان منصوب شد و از خدمات آقای کیخا تقدیر شد .


دکتر محمد باقر مسعودی سرپرست دانشگاه فرهنگیان گرگان شدتاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 15:45 | نویسنده : |
   در مراسمی با حضور قائم مقام رییس سازمان جنگلها و مراتع کشور، ابوطالب قزلسفلو به عنوان مدیر کل اداره منابع طبیعی استان گلستان معرفی و از خدمات علی سلامتی مدیر کل پیشین قدردانی شد.

به گزارش ساجدنیوز، ابوطالب قزلسفلو به عنوان مدیر کل اداره منابع طبیعی استان گلستان معرفی و از خدمات علی سلامتی مدیر کل پیشین قدردانی شد.

در این مراسم  قائم مقام رییس سازمان جنگلها و مراتع کشور اظهار کرد: طرح مدیریت پایدار جنگل ها در کشور با هدف تعدیل طرح های بهره برداری از جنگل اجرا می شود.

 

رضا مقدسی افزود: در اجرای این طرح نگاه اقتصادی در بهره برداری از جنگلها با نگاه حفظ آب و خاک و تنوع زیستی جایگزین می‌شود.

 

وی گفت : اکنون در کشور ۵۰ طرح بهره برداری سالانه حدود ۷۰۰ هزار مترمکعب چوب برداشت می کنند و نیاز کشور سالانه حدود ۶ تا ۷ میلیون مترمکعب است.

 

قائم مقام رییس سازمان جنگلها و مراتع کشور تصریح کرد: در راستای تامین چوب داخل کشور در ۲۰۰ هزار هکتار زمین زراعت چوب انجام شده است و بنا داریم این رقم را به ۵۰۰ هزار هکتار برسانیم.

 

مقدسی گفت: با افزایش ۳۰۰ هزار هکتاری مساحت زراعت چوب در کشور میزان تولید چوب داخل را به ۱۲ میلیون مترمکعب می‌رسانیم.

 

وی درباره دیگر اقدامات حفاظتی از جنگلهای کشور گفت: سنددار کردن ۱۰ میلیون هکتار جنگل در برنامه جدید و نیز افزایش نیروهای حفاظتی از اولویت های مهم این سازمان است.

 

به گفته وی ، در حال حاضر به ازای هر ۲۵ تا ۳۰ هزار هکتار جنگل یک نیروی حفاظتی فعالیت می کند که این رقم ۵ برابر کمتر از استاندارهای جهانی است.تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 15:43 | نویسنده : |تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 15:42 | نویسنده : |
استاندار گلستان گفت: امروز ظرفيت احزاب و گروه ها بايد به سمت مطالبات حقيقي و واقعي مردم باشد و اگر اين گونه باشد تعامل كارآمدتري بين ما و احزاب پديد مي آيد.

به گزارش ساجدنیوز،دكتر "حسن صادقلو " در ديدار با اعضاي اتحاديه انجمن هاي اسلامي استان گلستان ، اظهار كرد: امروز مطالبات مردم ما بيشتر رونق توليد،اشتغال فارغ التحصيلان و رفع مشكلات اقتصادي و توسعه استان است و ما كمتر از احزاب و گروه هاي سياسي مي بينيم كه حرف ها و سخنان شان در طرح و ايده دادن براي اين نوع مطالبات اساسي باشد و بايد مديريت كنيم كه اين ظرفيت ها به سمت مطالبات حقيقي مردم برود.
وي تصريح كرد: ما تاكنون بيشتر ظرفيت و وقت گذاري خود را با مجموعه و تعامل با احزاب و NGO ها گذاشته ايم و اين جلسات و نشست ها در حال حاضر بايد به گونه اي باشد كه تبديل به خروجي شود.
وي اضافه كرد: اتحاديه انجمن هاي اسلامي يك انجمن و مجموعه پشتيبان براي انقلاب بوده است و شخصيت هاي صادق و با روحيه جهادي و مردمي و متعصب بر اهداف انقلاب در آن حضور داشته اند و به عنوان يكي از جريانات سالم كه در طي سال ها در مسير انقلاب طي طريق كرده است همين مجموعه بوده است.
استاندار گلستان افزود:اتحاديه مي تواند مجموعه قابل مستند باشد و بايد مسير حركت خود را مستند كند كه در غير اين صورت در يك غفلت تاريخي انگيزه ها و اهداف اين مجموعه از بين خواهد رفت.
صادقلو در ادامه تصريح كرد: اين جلسات و نشست ها خوب است اما آن چه كه هست بايد يك سري خروجي هاي فكري كه در ارتباط بامطالبات حقيقي مردم هست اتفاق بيفتد.
وي افزود: برخي نگراني هاي دوستان در اتحاديه و برخي تشكل ها در راستاي تغييرو جابه جايي ها در استان است و واقعيت اين است كه ما هم در بحث برخي اين تغييرات و جابجايي ها در يك شرايط خاص و هجومي هستيم.
استاندار تصريح كرد: من در ابتداي مسئوليت ظرف ۱۸ روز معاونان خود را تعيين كردم اما در برخي تغييرات سيكل تحولات در دست من نبود ودر اين رابطه من برخي حرف ها را بايد با خودم ببرم برخي ها را بعدا در تاريخ بگويم و برخي را هم بايد در حال حاضر بگويم.
مقام عالي دولت در استان گفت: ما در يك شرايط خاص اقتصادي هستيم و در هنگام ورود به استان ۶۴ ميليارد تومان كسري بودجه داشتيم و بيش از ۱۰۰۰ طرح در استان از قبل كلنگ خورده است كه براي اتمام آنها دو هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است.
وي با بيان اين كه استانداري اگر درراستاي خدمتگزاري به مردم نباشد من هيچ شاني براي آن قائل نيستم گفت: ما دقيقا در دل يك نقشه راه و يك مديريت استراتژيك در حال حركت هستيم و در استان بايد درراستاي يك مديريت استراتژيك و بر اساس برش استاني از اسناد بالادستي حركت كنيم .
صادقلو ادامه داد: ما دراستان بايد به سمت مديريت سيستمي و استراتژيك حركت كنيم و درداخل مديريت استرتژيك موضوع را به پيش ببريم.
استاندار در ادامه افزود: مشكل استان ما قبل از اين كه سخت افزاري باشد نرم افزاري است و بايد همه بيايند و به صورت خود داوطلبانه مشغول مسائل شوند و ايده و راهكار ارائه دهند.
وي بيان كرد: ما ۳۰ برنامه كاري را به عنوان اولويت استان انتخاب كرده ايم ولي اين اقدامات مستلزم داشتن منابع است كه به علت شرايط خاص استان ما در منابع بانكي و پايين بودن درآمد لازم است كه بخش خصوصي را در استان فعال كنيم و موانع را از راه او برداريم .
دراين نشست چند تن از اعضاي اتحاديه انجمن هاي اسلامي استان گلستان نقطه نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را با استاندار گلستان بيان كردند.تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 15:41 | نویسنده : |

solen

به گزارش گرگان خبر از سری مسابقات بسکتبال دسته یک باشگاه های کشور تیم سولن بهشت هیرکان گرگان در مرحله نهایی پلی آف این رقابتها میزبان تیم مسکن ثامن خراسان در گرگان می باشد.

این رقابت حساس جمعه ۲۹ فروردین در سالن امام گرگان برگزار می گردد.

شاگردان ایزدپناه در مرحله مقدماتی لیگ موفق شده بودند در دو بازی رفت و برگشت این تیم را شکست دهند.

گفتنی است در صورت پیروزی دو بازی از سه بازی تکلیف یکی از دو تیم صعود کننده به لیگ برتر بسکتبال کشور مشخص می شود.تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 15:17 | نویسنده : |تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 13:54 | نویسنده : |تلاش عده ای برای کوتاه کردن سبیل ناصر الدین شاه مبادا میلی متری کوچک یا بزرگ شود


تاريخ : جمعه بیست و دوم فروردین 1393 | 9:53 | نویسنده : |
جمعی از فعالین و تشکلهای غرب استان گلستان دیداری با مهندس رضا مروتی معاونت عمرانی استاندار گلستان داشته اند در این دیدار که مهندس مقدم مدیر کل بحران وساور چمنی مدیر کل گزینش استانداری حضور داشته اند ابتدا نمایندگان تشکل ها و فعالین غرب گلستان طی سخنانی با توجه به شعار امسال مقام معظم رهبری با نامگذاری اقتصاد و فرهنگ و عزم ملی با مدیریت جهادی وبا توجه به شعار محوری عزم ملی و حضور گسترده مردم جهت یاری رساندن  به مدیران نظام آمادگی خود را جهت کمک در این عزم ملی اعلام نموده اند سپس هریک از نمایندگان مطالبی در راستای مسائل عمرانی شهرهای خود ایراد نمودند.
سپس مهندس مروتی معاونت عمرانی استاندار گلستان با عرض تبریک به مناسبت آغاز سال نو به حاضرین و مردم استان گلستان و ایران اسلامی بیان نمودند که انشالله صلح و آرامش در خانواده و بین همه دوستان شکل بگیرد و از همه حاضرین و مردم خواستار حضور جدی در عزم ملی شده اند.
وی در ادامه افزود بخش های مختلف آموزشی در استان زیاد می باشد و دانشگاههای مختلفی در این استان پایه گذاری شده است و حتی رشته های بین شغلی نیز وجود دارد اما در صنعت دیر آموزش داده می شود و انتقالش سخت  انجام می شودو متاسفانه سرمایه در این بخش هرز رفته است و این نیاز به باز سازی و عزم ملی دارد.
معاون عمرانی استاندار در ادامه افزود افق 1404 یک طرح بلند مدت 20 ساله است برای مدیران و نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری تابلوی راهنمایی برای مسئولین و مردم می باشد .
مهندس مروتی افزود :ما عادت داشتیم به فرهنگ دولتی و نیازهای خود را از دولت می خواستیم و لی در سراسر جهان این امر پذیرفته شده است اگرهمه امور به دولت سپرده شود باعث شکست می شود.
ودولتها در تصدی کری ضعف دارند فضای کار در همه دنیا مشارکت جمعی را می طلبدو نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری به این علت می باشد که دولت کم کم کنار بکشد و مردم بیشتر به صحنه  بیایند.
معاون عمرانی  استاندار در باره بحث گردشگری افزودند که گردشگری زیر ساخت نیاز ندارد بلکه به فرهنگ  و مشارکت مردم احتیاج داردو مردم باید خودشان درهمه امور مشارکت داشته باشندو فعالیت خود رابیشتر کنند
معاون عمرانی استاندار در خاتمه ضمن تشکر از حاضرین جلسه خواستار همکاری تشکلهای مردمی با استانداری شده اند . لازم به توضییح می باشد که از سخنان معاونت عمرانی استاندار مهندس مقدم مدیر کل بحران و ساور چمنی مدیر کل گزینش مطالبی را در راستای این نشست ایراد نمودند .
تاريخ : چهارشنبه بیستم فروردین 1393 | 21:58 | نویسنده : |

جمعی از فعالین اجتماعی شهرستان کردکوی به مناسبت آغاز سال نو دیداری با علی عرب رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان کردکوی داشته اند در این دیدار مدعوین ضمن تشکر از عملکرد تامین اجتماعی درشهرستان وکسب بعضی از رتبه های اداری از مدیر اداره متبوع خواستار  پیگیری امور بازنشستگان و کارگران تامین احتماعی و همچنین آموزش به مراجعه کنندگان دائمی جهت جلو گیری از ائتلاف زمان و تکریم ارباب رجوع شدند .

سپس علی عرب رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان کردکوی ابتدا ضمن تبریک آغاز سال نو بیان داشتند: 46 درصد از جمعيت 70هزار نفري شهرستان تحت پوشش اين شعبه هستند و اين میزان در مقايسه با ميانگين استاني 9 درصد بيشتر است.

علی عرب افزود: تأمين اجتماعي شهرستان يکي از پر مخاطب ترين و شايد پرمراجعه ترين اداره در شهرستان بوده و هر روزه بطور ميانگين بين 600 تا 700 نفر به اين شعبه مراجعه مي کنند.

رئیس شعبه تأمين اجتماعي کردکوي افزود: بايد خداوند متعال را سپاسگزار بود که اين سازمان عمومي و مردمي بعد از گذشت نيم قرن همچنان داراي پويائي و در حال خدمتگزاري به اقشار زحمتکش بيمه شدگان و مستمري بگيران عزيز است.

وی در ادامه افزود بیش از 35000نفر تحت پوشش این این اداره و 14900 نفر بازنشسته کارگری می باشند ضمن اینکه 400نفر از بیمه بیکاری و 12000 نفر بیمه شده می باشندضمن اینکه در آمد این اداره در سال گذشته بیش از 13 میلیارد تومان بوده ولی هزینه آن بیش از 15 میلیارد تومان .

رئیس تامین اجتماعی در خاتمه افزود که کلیه بیمه شدگان مرد بالای 60 سال و زنان 55 سال و حتی زیر 10 سال سابقه می توانند با پرداخت مابد التفاوت بازنشسته شوند واینکه این اداره با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری بنام سال اقتصاد فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است آماده ارائه هرگونه خدمات در راستای کاری خود و مشاوره واستفاده از نظریات مردمی می باشد.


تاريخ : چهارشنبه بیستم فروردین 1393 | 21:0 | نویسنده : |
DSCF9729

 موسی طیبی فر، رئیس اداره بهزیستی شهرستان کردکوی در خصوص نحوه برگزاری این انتخابات در گفتگو با خبرنگار رادکانا گفت: بر اساس اساسنامه انجمن معلولین جسمی حرکتی پس از گذشت ۴ سال ضروری است که مجمع عمومی معلولین تشکیل جلسه داده و نسبت به انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل و بازرس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید انجمن اقدام کنند که این مهم ابتدا با ثبت نام داوطلبان و کاندیداهای جدید از جامعه معلولین شروع شد و سپس اداره بهزیستی نسبت به اطلاع رسانی این امر در سطح جامعه معلولین تحت پوشش عضو انجمن اقدام نمود.

وی در ادامه افزود: پس از طی مدت زمان لازم و اطلاع رسانی گسترده انتخابات با حضور اینجانب و اعضاء هیئت اجرایی و رابط حراست بهزیستی کردکوی انجام شد و معلولین عزیز آراء خود را در صندوق انداختند.
به گفته طیبی فر پس از اتمام رأی گیری، آراء مأخوذه در حضور رئیس هیئت مدیره و اعضاء قبلی شمارش شد و از بین ۱۰ نفر کاندیدا به ترتیب (۱) حجت ا… میرکاظمی، (۲) مهران عقیلی محسنی، (۳) زینب مومن یساقی، (۴) طاهره پولکی، (۵) علی نفر به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره، (۶) مهدی مقصودی، به عنوان عضو علی البدل و (۷) اصغر مرادی به عنوان بازرس انجمن بیشترین آراء را به خود اختصاص داده و انتخاب شدند که البته این افراد ظرف چند روز آینده نسبت به انتخاب مدیرعامل جدید انجمن اقدام خواهند کرد.

DSCF9743تاريخ : سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 | 0:6 | نویسنده : |

dr_jalali

دکتر علی‎اکبر جلالی در جمع خبرنگاران استان گلستان در تشریح آخرین وضعیت پروژه استانداری مجازی و اجرای پروژه اشتغال جوانان در استان گلستان اظهار داشت: یکی از مهم‎ترین مسائل و مشکلات در استان گلستان مشکل منابع انسانی است.

پدر آی تی ایران ادامه داد: متاسفانه در استان بیش از ۱۰۰ هزار دانشجو و تعداد بسیار بالایی فارغ‎التحصیل در رشته‎های مختلف وجود دارد اما متاسفانه هیچ نقشی در مسائل مختلف استان ندارند و به همین منظور طرح اشتغال جوانان در استان همراه با اجرای ساختار استانداری مجازی در دستور کار قرار گرفت.

مجری پروژه استانداری مجازی در استان گلستان خاطرنشان کرد: در راستای اجرای پروژه استانداری مجازی در استان گلستان که این استان به صورت پایلوت کشوری اجرای این پروژه تعیین و کار در آن در حال انجام است؛ در حال حاضر تمام شهرهای استان ۱۰۰ درصد الکترونیکی است.

جلالی تأکید کرد: یکی از مسائل بسیار مهم در اجرای این پروژه یکپارچه کردن اطلاعات مختلف در ادارات و شهرهای استان است که خوشبختانه این موضوع نیز به طور کامل انجام شده است.

وی ابراز داشت: در پروژه استانداری مجازی در استان گلستان برنامه‎ریزی برای اشتغال ۱۰۰ درصد فارغ‎التحصیلان دانشگاهی جویای کار، برنامه‎ریزی برای ایجاد شهرهای الکترونیک استان، برنامه‎ریزی برای ایجاد ارتباط ویدئویی دو سویه مردم و مسئولان و برنامه‎ریزی برای یکپارچه‎سازی خدمات به صورت الکترونیک از موارد اصلی و مهم است.

بیش از ۲ هزار نفر جویای کار در گلستان وجود دارد

پدر «آی‎تی» ایران با انتقاد از نحوه مشخص کردن فرد بیکار و شاغل در کشور اظهار داشت: متاسفانه در استان گلستان پسربچه ۱۰ ساله‎ای که به صورت فصلی در زمین کشاورزی کار می‎کند شاغل محسوب شده اما برای تعیین شاغل در استانی دیگر شخصی که در شرکت فولاد کار می‎کند شرط تعیین شاغل یا بیکار بودن وی است و این عدالت نیست.

جلالی متذکر شد: یک اشکال دیگری که در آمار بیکاری لحاظ می‎شود افرادی هستند که شاید دارای مدرک تحصیلی باشند اما به هیچ عنوان کارجو نیستند و تنها منتظرند تا یک کاری به سراغ آنها بیاید و در اصول منطقی به این فرد بیکار گفته نمی‎شود.

وی یادآور شد: بیکار کسی است که جویای کار است اما بنا بر دلایل گوناگون شرایط اشتغال برای وی فراهم نیست.

مجری پروژه استانداری مجازی در استان گلستان با تأکید بر تعریف فوق، عنوان کرد: در حال حاضر تا به امروز بیش از یک هزار و ۱۵۰ نفر مرد و بیش از ۹۸۰ نفر زن در سامانه تعیین شده برای اشتغال جوانان در استان گلستان ثبت‎نام کرده‎اند که این آمار نشان از آمار واقعی افراد بیکار در استان دارد.

جلالی بیان داشت: با توجه به اینکه ماه‎ها است برای این پروژه زمان و انرژی و هزینه شده است و اینکه نیروهایی مشخص شده‎اند تا با تماس تلفنی با تک تک افراد ثبت‎نام شده در سامانه اطعالات موجود در بانک اطلاعاتی به صورت دقیق و منظم قرار دارد، می‎توان گفت که در حال حاضر این اطلاعات یکی از دقیق‎ترین آمارهای موجود از وضعیت افراد جویای کار در استان گلستان است.

وی در پایان ابراز داشت: تمام تلاش مسئولان استانی و حتی دولت بر این است که این طرح به طور کامل و با موفقیت با ساز و کار مناسب اجرای شود تا به صورت ملی مورد استفاده قرار گیرد.تاريخ : دوشنبه هجدهم فروردین 1393 | 23:53 | نویسنده : |
مهندس قوانلو رئیس جدید سازمان صنعت و معدن و تجارت استان گلستان :
صنعت و معدن استان می تواندجزء 5 استان برتر کشور باشد


جمعی از فعالین در عرصه صنعت و تجارت وتشکل های اجتماعی و فرهنگی وعلمی وسیاسی غرب استان گلستان دیداری با مهندس قوانلو رئیس جدید سازمان صنعت و معدن و تجارت استان گلستان داشته اند.                    این دیدار که در ساختمان مرکزی این سازمان برگزار گردید پس از استقبال خوب مهندس قوانلو از مهمانان خود از غرب گلستان و عرض خوش آمدگوئی ابتدا یکی از مدعوین به نمایندگی از بقیه حاضرین در جلسه ضمن عرض خیر مقدم به حضور مهندس قوانلو و حضور وی در استان گلستان که از رزمندگان 8سال دفاع مقدس و از جانبازان جنگ تحمیلی می باشد باعث افتخارمردم استان می باشد و انشاالله حضور وی باعث شکوفائی منطقه گردد .در ادامه حاضرین در جلسه هر کدام ضمن بیان موارد و نقطه نظرات صنعتی و تجاری در منطقه و طرح مشکلات موجود در استان ابراز امیدواری نمودند که با حضور مهندس قوانلو بعنوان یک فرد مدیر و مدبر و کارشناس -صنعت استان پویا و و ضعیت تجارت منطقه چه دردرون استان و همچنین صدور کالا به کشورهای همسایه پر رونق گردد و آثار و پیامدهای خوبی برای مردم گلستان داشته باشد .
سپس مهندس حسینقلی قوانلو، رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان ضمن خوش آمد گوئی مجدد به حاضرین در جلسه برنامه ریزی را نخستین وظیفه خود برشمرد و تاکید کرد: ما باید برنامه ریزی و سیاستگذاری روزآمد داشته باشیم و مهمترین برنامه های ما ساماندهی و وجود  تشکل ها باشدکه می تواند در خیلی از جایگاهها از آن بهره مند شد .
وی در ادامه افزود که صنعت و معدن استان گلستان دارای قابلیت های بسیاری می باشد که این استان می تواند جزء5 استان برتر کشور باشد .

وی با اشاره به قابلیت ها و پتانسیل های استان، افزود:ما زمین و انرژی وآب داریم که بعضی از استانها ندارند و نیرو گاه علی آباد 35 در صدظرفیت خود در  در حال کار می باشد . ودر زمینه تجارت بزرگترین قابلیت را داریم و اگر بندر دریایی استان راه اندازی شود، استان ما در تجارت صنعتی موفق خواهد بود.

مهندس قوانلو سپس اعلام نمودند : که در بخش معدن نیز در استان قابلیت های فراوانی وجود دارد که باید از آن

استفاده شود.وی ادامه داد: ارتباط و تعامل فعال با تشکل های غیردولتی و تولید صادرات محور و افزایش توان ارز آوری از برنامه های دیگر من در دوران تصدی مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خواهد بودوما باید با هر روشی مدیریت کنیم تا استان از این حالت و وضعیت خارج شود .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در پایان گفتند : وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت نظارت است و شفافیت و نظارت مبنای کار ما خواهد بودو ما برنامه دارییم و تشکل ها در سطح استان در این زمینه می توانند ما را کمک کنندزیرا وجود تشکل در خیلی از جایگاهها باعث بهر ه مندی می شود.

تاريخ : یکشنبه هفدهم فروردین 1393 | 20:39 | نویسنده : |

همايش مديران مدارس شهرستان كردكوي با رويكرد تغيير نگرش و باورها برگزار شد.  در سالن آمفي تئاتر مديريت آموزش و پرورش شهرستان كردكوي با رويكرد تغيير نگرش و باورها برگزار شد.

اين همايش با حضور مسعود بيدلي نامني مدير آموزش و پرورش و همکاران وی در جمع مديران مجتمع هاي آموزشي و مديران مدارس شهرستان كردكوي برگزار شد. وی در این همایش اعلام نمود: ما بايد با تغيير در نگاه خود و تغيير در نگرش و رفتار جامعه زيباتر و بهتري را بسازيم ودر اين راستا بايد از مديريت توجيه نگر عبور كرده وبه مديريت عمل گرا برسيم تادر جهت تاثير گزاري مثبت ودر نهايت كاهش مسائل ومعضلات برسيم .براي رسيدن به اين امر ،تعامل ،هم انديشي وهم فكري مي تواند حرف اول را بزند. وي در بخش ديگري از سخنان خود ،درخصوص هدفمندي يارانه ها تاكيد داشتند تا مدیران با تشكيل جلسه براي اوليا ي دانش آموزان ،خانواده هارا دراین امر مهم اقتصادی  توجيه نمایند كه اگر تمكن مالي مناسب دارند به صورت داوطلبانه ،انصراف دهند تا بخشي از اين يارانه ها به نيازمندان واقعي وبخشي هم براي خدمات بهداشتي ،درماني ،آموزش و پرورش و...برسد.تاريخ : یکشنبه هفدهم فروردین 1393 | 20:20 | نویسنده : |تاريخ : یکشنبه هفدهم فروردین 1393 | 19:15 | نویسنده : |
زیتون و روغن زیتون سرشار از آنتی اکسیدانهای فلونیک هستند به علاوه ترکیب های ضد سرطان است.

1-از شما در مقابل سرطان روده بزرگ، پوست و پستان محافظت می کند

زیتون و روغن زیتون سرشار از آنتی اکسیدانهای فلونیک هستند به علاوه ترکیب های ضد سرطان است. زیتون و روغنش همچنین حاوی سطح بالایی از اسید چرب اشباع نشده و اسید اولئیک است که بیماری مزمن، التهاب مفرط را کاهش می دهد. ترکیب های موجود در زیتون همچنین اثرات مخرب رادیکال های آزاد را خنثی می کند.

2- روغن زیتون برای قلب مفید است

روغن زیتون حاوی بیوفنول هاست. که از کلسترول بد جلوگیری می کند. کلسترول بد نقش مهمی در پیشرفت بیماری قلبی دارد. کلسترول بد اکسیداتیو را تقویت می کند که موجب متصلب شدن جدار شریانها می شود. بیوفنول موجود در روغن زیتون فشار خون را کاهش می دهد. بنابراین از رشد پلاک شریانی جلوگیری می کند.

3- درد را کاهش می دهد

زیتون حاوی ترکیبی است که اولیوکانتل نامیده می شود، ثابت شده این ترکیب خاصیت ضد التهابی قوی دارد. عملکرد آن شبیه به ایبو بروفن است. روغن زیتون به طور طبیعی التهاب دردهای مزمن را کاهش می دهد مانند آرتروز. روغن زیتون می تواند برای تسکین درد به رژیم روزانه اضافه شود.

4 زیتون و روغن زیتون از شما در برابر زخمها حفاظت می کنند

خواص ضد میکروبی موجود در زیتون و روغن زیتون به مبارزه علیه باکتری ای که موجب زخم معده می شود کمک می کند. پژوهش ها ثابت کرده سطح بالای پلی فنول های زیتون از معده در برابر هشت نوع باکتری(زخم معده) حفاظت می کند. سه نوع از این باکتری نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند.

5 خوردن زیتون جذب آهن را تقویت می کند

زیتون حاوی مقدار قابل توجهی آهن است، که عامل مهمی در ایجاد هموگولوبین است. این پروتئین اکسیژن را به سراسر بدن از طریق جریان خون می رساند. آهن همچنین به ساختن آنزیمی برای تنظیم عملکرد ایمنی بدن است کمک می کند و به رشد شناختی کمک می کند.تاريخ : جمعه پانزدهم فروردین 1393 | 11:0 | نویسنده : |
رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی گفت: عصر بهترین زمان پیاده‌روی است، پیاده‌روی مناسب ۳۰ تا ۴۵ دقیقه زمان می‌گیرد و باید پیاده‌روی، ۳ یا ۴ روز در هفته انجام شود تا بیشترین خاصیت از پیاده‌روی حاصل شود.
رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی گفت: عصر بهترین زمان پیاده‌روی است، پیاده‌روی مناسب ۳۰ تا ۴۵ دقیقه زمان می‌گیرد و باید پیاده‌روی، ۳ یا ۴ روز در هفته انجام شود تا بیشترین خاصیت از پیاده‌روی حاصل شود.

سید منصور رایگانی، در پاسخ به پرسش شهروندان مبنی بر پیاده‌روی مناسب اظهار داشت: یکی از ورزش‌هایی که برای تمام سنین حتی میانسالان و سالمندان توصیه می‌شود پیاده‌روی است که اثرات مثبتی بر فرد دارد.

رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی گفت: یکی از اثرات مثبت پیاده‌روی، جنبه‌های روحی و روانی است که پیاده‌روی بر روان فرد به جای می‌گذارد چرا که راه رفتن و انجام حرکت در فرد تأثیر خوشایندی باقی می‌گذارد به خصوص در افراد سالمند که احساس ارزش، قدرت و توانمندی می‌کنند و راه رفتن یک بازخورد مثبت محسوب می‌شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: تأثیر مثبت دیگر پیاده‌روی بر روی سیستم اسکلتی - عضلانی فرد است چرا که عضلات، مفاصل، عروق و ... فعال شده و در یک چرخه مناسب قرار می‌گیرند.

رایگانی افزود: اگر پیاده‌روی به طور منظم و مرتب انجام شود می‌تواند در افزایش قوام و استحکام استخوان نقش داشته باشد. همچنین با کمک روش‌های دیگر می‌تواند باعث درمان پوکی استخوان نیز شود و از افزایش پوکی استخوان نیز بکاهد.

رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی تصریح کرد: پیاده‌روی خون را به جریان می‌اندازد و تنفس فرد به طور مناسب به گردش در می‌آید که در ادامه گردش خون از تنگی عروق جلوگیری کرده و فعالیت‌های قلبی و عروقی متناسب می‌شود.

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ادامه داد: اگر پیاده‌روی انجام نشود کوتاهی عضلات، اسپاسم عضلانی، عدم تغذیه مناسب مفاصل، لخته در خون، تنگی عروق و اختلالات تنفسی و ... در فرد اتفاق می‌افتد و تمام مزایایی را که در مورد پیاده‌روی برشمردیم از فرد گرفته می‌شود.

رایگانی اظهار داشت: در هنگام پیاده‌روی خیلی از مشکلات و بیماری‌های فرد آشکار می‌شود مثلاً گرفتگی عروق و شریان پا، به واسطه انجام فعالیت نمایان می‌شود یا تنگی کانال کمر به واسطه راه رفتن نمود پیدا می‌کند؛ پس می‌توان گفت پیاده‌روی در مورد بیماری‌های فرد نیز هشدار می‌دهد.

رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی تصریح کرد: فرد برای دریافت خواص خوب و مفید پیاده‌روی چه از جنبه‌های روحی، روانی، فیزیکی و ... باید پیاده‌روی را به قصد پیاده‌روی انجام دهد البته اگر فرد شرایطش طوری است که مسیر را طوری انتخاب می‌کند که بتواند پیاده‌روی کند منعی ندارد اما آنچه که مهم است برنامه‌ریزی به قصد انجام ورزش است.

رایگانی افزود: اگر فرد طالب آن است که از تمام خواص پیاده‌روی به طور کامل بهره‌برداری کند باید پیاده‌روی را به طور منظم و در طول هفته بین 3 تا 4 روز انجام دهد تا بیشترین خاصیت را از پیاده‌روی دریافت کند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: پیاده‌روی مناسب در طول روز باید 30 تا 45 دقیقه باشد؛ البته اگر فرد زمان را تقسیم کند و نصف پیاده‌روی را صبح‌ هنگام و زمان باقیمانده را بعدازظهر پیاده‌روی کند منعی ندارد و خواص کلی پیاده‌روی را دریافت می‌کند.

وی گفت: مهم در پیاده‌روی سرعت آن است؛ پیاده‌روی باید باعث شود که ضربان قلب 20 تا 25 عدد بالاتر از حد نرمال برود به عبارتی پیاده‌روی مناسب، تندروی است و داشتن سرعتی کمی بیشتر از حالت عادی.

رایگانی در پاسخ به پرسش فارس، مبنی بر بهترین زمان پیاده‌روی گفت: برای پیاده‌روی و انجام ورزش هنگام عصر از صبح مناسب‌تر است چرا که این امر با وضعیت هورمونی بدن ارتباط دارد و مخصوصاً در این روزها، ورزش در هنگام صبح به علت سرما توصیه نمی‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شرایط پیاده‌روی را در دو گروه داخلی و خارجی تقسیم‌بندی کرد و افزود: نوع پوشش و کفش مناسب نیز از جمله نکاتی است که باید در پیاده‌روی به آن اهمیت داد.

رایگانی گفت: کفش حتی‌الامکان باید تا بالای قوزک پا را بپوشاند و مانع لغزش پا شود؛ همچنین پوشش باید به گونه‌ای باشد که تعریق فرد را منتقل کند یعنی جنس لباس نایلونی و مصنوعی نباشد و حتی‌الامکان جنس لباس نخی باشد؛ در زمستان هم جنس البسه پشمی مناسب است تا بتواند تعریق حاصل شده را منتقل کند چرا که در غیر این صورت، توان راه رفتن فرد کاهش می‌یابد.

وی به افرادی که به بیماری‌های خاصی همچون قلبی - عروقی، مفاصل، استخوان و غیره مبتلا هستند، پیشنهاد کرد برای انجام ورزش پیاده‌روی با پزشک متخصص خود مشورت کنند.

رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی گفت: افراد باید در آلودگی هوا، وارونگی و در شرایطی که هوا ناسالم است پیاده‌روی انجام ندهند چرا که انجام ورزش در این شرایط می‌تواند برای سیستم قلبی و عروقی فرد زیانبار باشد؛ البته در این شرایط می‌توان پیاده‌روی را در محیط‌های سربسته، پوشیده، سالن‌های ورزشی یا حتی در خانه انجام داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: در هنگام پیاده‌روی باید دقت کرد که کف محیط هموار باشد و کفی که قابل انعطاف باشد بهترین مکان برای پیاده‌روی است؛ البته در آسفالت خیابان می‌توان با پوشیدن کفش مناسبی که قدرت این انعطاف‌پذیری را دارد این نقص را جبران کرد.تاريخ : جمعه پانزدهم فروردین 1393 | 10:56 | نویسنده : |تاريخ : سه شنبه دوازدهم فروردین 1393 | 10:28 | نویسنده : |تاريخ : سه شنبه دوازدهم فروردین 1393 | 10:20 | نویسنده : |
هنگام ورود به سالن آرایشگاه ، فهرست مدل های مجاز آرایش مو بر روی دیوار نصب شده است. برخی از مدل های آرایش موی زنان، تنها ویژه زنان متاهل است. زنان متاهل باید ناخن های خود را کوتاه نگه دارند اما دختران مجرد می توانند ناخن های خود را بلندتر نگهداری کنند. همه دانشجویان مذکر در کره شمالی باید مدل موی خود را به مانند مدل موی رهبر این کشور آرایش کنند.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری آلمان، دولت کره شمالی با صدور قانونی اعلام کرد از این پس مدل موی همه دانشجویان مذکر باید شبیه مدل موی رهبر جوان این کشور باشد.

در حال حاضر مردان در کره شمالی می توانند مدل آرایش موی خود را از میان 10 مدل مو رسمی اعلام شده انتخاب کنند.
مدل موی رهبر کره شمالی ، "مدل موی رهبر گرانقدر" نام گرفته است.


روزنامه واشنگتن پست  اما نوشت براساس اعلام دولت کره شمالی همه مدل های مو قبلی حذف شده و از این پس مدل موی رهبر این کشور تنها مدل مجاز برای آرایش موی مردان کشور است.
در این مدل، بخش پایین موها ، تراشیده می شود.

این برای نخستین بار نیست که دولت در موضوع آرایش و مدل موی شهروندان خود دخالت می کنند.

در سال گذشته میلادی دولت کره شمالی از مردم خواست در مراجعه به آرایشگاه ها، مدل موی خود را از کاتالوگ منتشر شده از سوی دولت حاوی 18 مدل موی مجاز برای زنان و 10 مدل موی مجاز برای مردان، انتخاب کنند.

مقامات کره شمالی گفته بودند این اقدام با هدف کاهش تاثیرات غرب صورت می گیرد.
روزنامه انگلیسی دیلی میل انگلیس هم نوشت: با اقدام جدید مقامات کره شمالی، سقف انتخاب مردان در انتخاب مدل مو از 10 الگو به یک الگو یعنی الگوی آرایش موی رهبر این کشور کاهش یافته است.

روزنامه تایمز هم نوشت: هنگام ورود به سالن آرایشگاه ، فهرست مدل های مجاز آرایش مو  بر روی دیوار نصب شده است. برخی از مدل های آرایش موی زنان، تنها ویژه زنان متاهل است. زنان متاهل باید ناخن های خود را کوتاه نگه دارند اما دختران مجرد می توانند ناخن های خود را بلندتر نگهداری کنند.

مردان مسن در کره شمالی هم حق دارند موهای خود را تا اندازه ای معین بلند نگه دارند.

تغییرات جدید در آرایش موی مردان براساس جدیدترین  توصیه های صادر شده از حزب حاکم بر کره شمالی (حزب کمونیست کارگری) انجام می شود.تاريخ : سه شنبه دوازدهم فروردین 1393 | 10:6 | نویسنده : |تاريخ : سه شنبه دوازدهم فروردین 1393 | 9:38 | نویسنده : |
جدول قیمت انواع سکه در یازدهمین روز از سال ۹۳ منتشر شد که طی آن هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار ۹۴۳ هزارتومان است.

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه یازدهم فروردین ماه ۹۳ در بازار ۹۴۳ هزار تومان، طرح قدیم ۹۴۴ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۵  هزارتومان، ربع سکه ۲۸۵  هزارتومان و گرمی ۱۹۵ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۶ هزار و ۶۱۱ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی حدود ۱۲۹۵ دلار است.

 

جدول قیمت سکه در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 943000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 944000
نیم سکه 495000
ربع سکه 285000
1 گرمی 195000
هر گرم طلای 18 عیار 96511

 تاريخ : دوشنبه یازدهم فروردین 1393 | 14:56 | نویسنده : |
امام صادق عليه السلام در بيان سفارش هاي لقمان به فرزندش فرمود که لقمان گفت: اي پسرم! مردم پيش از تو براي فرزندانشان سرمايه جمع کردند، ولي نه سرمايه باقي ماند و نه آن کسي که سرمايه برايش جمع شده بود. همانا تو بنده اي اجير شده هستي که به انجام دادن کاري مامور شده اي و مزدي نيز به تو وعده داده شده است. پس به انجام دادن کارت وفادار باش و مزدت را بگير. در اين دنيا، همانند گوسفندي مباش که در زراعت سبزي داخل مي شود و آن قدر مي خورد که چاق مي شود و هنگام چاقي اش کشته مي شود. بلکه دنيا را همانند پلي روي رودخانه اي به شمار آور که از آن مي گذري و آن را رها مي کني و تا پايان روزگار، به سوي آن باز نمي گردي، آن را خراب کن و آبادش نکن، زيرا تو مامور آباداني آن نيستي. بدان که همانا تو، فردا به هنگامي که در پيشگاه خداوند عزوجل حاضر شوي، درباره چهار چيز مورد سوال قرار مي گيري؛ جواني را چگونه سپري کردي؟ عمرت را چگونه گذراندي؟ مالت را از کجا به دست آوردي و در چه راهي هزينه کردي؟ بنابراين خود را براي چنين روزي آماده کن و براي آن پرسش، جوابي فراهم کن. به خاطر آنچه از دنيا از دست دادي، تاسف نخور، زيرا اندک دنيا دوام ندارد و زياد آن، از بلا و گرفتاري در امان نيست. پس بر حذر باش و درکارت بکوش و پرده غفلت را از روي خود کنار بزن و به کارهاي مطلوب پروردگارت مشغول باش و در دل خود، توبه را تازه کن و پيش از اين که مرگ آهنگ تو کند و درباره تو حکم براند و بين تو و خواسته هايت حائل شود، تو به سوي آسايش خود بشتاب.

(کافي، ج ۲، ص ۱۳۴، ح ۲۰)تاريخ : یکشنبه دهم فروردین 1393 | 0:7 | نویسنده : |

به گزارش خبرنگار رادکانا، اولین جشنواره بازیهای بومی محلی و فرهنگ اقوام با حضور معاون عمرانی استاندار گلستان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان و معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در روستای سرکلاته خرابشهر (تمیشه) برگزار شد.

این جشنواره که حال و هوای خاصی به روستای سرکلاته داده بود و در چند بخش متفاوت با آداب و رسوم کهن و تاریخی به مرحله اجرا گذاشته شد.

تمامی بخش های این جشنواره دیدگان بینندگان و تماشاگران را مجذوب خود کرده بود که می توانستیم شور و شوق جذابیت آن را به خوبی در آنان نظاره کرد.

مردم سرکلاته ابتدا مسیر دهیاری روستا تا سالن ورزشی را بصورت پیاده روی همگانی طی کرده و با حضور حداکثری آنان مراسم افتتاحیه جشنواره در سالن ورزشی روستا توسط حجت الاسلام محمدجعفر الوندی انجام شد.
تاريخ : شنبه نهم فروردین 1393 | 23:52 | نویسنده : |


jadeh_shomal

مدیر راهداری راه و شهرسازی گلستان اعلام کرد: در نخستین دور از تعطیلات نوروزی بیشترین ترددها در محور گرگان به کردکوی در غرب استان گزارش شده است.
 به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان؛  "عادل مصدقی" در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل گفت: براساس گزارش مرکز مدیریت راه های اداره کل کل وسایل عبوری از این محور از ۲۵ اسفندماه تا چهارم فروردین ۲۰۹ هزار و ۶۵۱ خودرو بوده که ۱۹۵ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودروی سبک و ۱۳ هزار و ۷۱۰ دستگاه خودروی سنگین بوده است. 

به گفته وی، از زمان شروع طرح راهداری نوروزی و سفرهای نوروزی از تاریخ ۲۵ اسفندماه تا چهارم فروردین کل تردد ثبت شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶ دستگاه تردد شمار در محورهای برون شهری یک میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷۷۸ دستگاه بوده است. 

مصدقی ادامه داد: از این تعداد یک میلیون و ۷۴۱ هزار و ۴۹۷ خودروی سبک و ۱۴ هزار و ۲۸۱ دستگاه خودروی سنگین تردد داشته اند. 

وی گفت: ساعت اوج تردد در محورها استان درر ساعت ۱۷-۱۸ بوده و تعداد وسایل نقبلیه عبوری در ساعت اوج تردد ۱۷ هزار ۱۸۸ بوده که ۱۶ هزار و ۵۴۰ سبکخودروری سبک بوده و سنگین ۶۴۸ دستگاه بود ه است.تاريخ : شنبه نهم فروردین 1393 | 23:8 | نویسنده : |

nasibi

دبیر کمیته گردشگری روستایی ستاد هماهنگی خدمات سفر استان گلستان گفت: فعالیت‏های این کمیته ظرفیت‏های پنهان گردشگری استان را آشکار کرد.

 به نقل از خبرگزاری فارس؛ علی نصیبی ظهر امروز در حاشیه جشنواره فرهنگ روستای کفشگیری گرگان در گفت‏وگو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از وظایف دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها جلب مشارکت همگانی در امور مربوط به توسعه روستاهاست.

وی مشارکت در گردشگری روستایی را یکی از جلوه‏های مشارکت در توسعه روستاها برشمرد و افزود: گردشگری روستایی یکی از مردمی‏ترین اشکال جلب گردشگر است که تعطیلات نوروز ۱۳۹۳ به خوبی آشکار شد.

توسعه روستایی فقط توسعه کشاورزی و ایجاد امکانات عمرانی نیست

مسئول واحد فرهنگی، گردشگری و تعاون دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان ادامه داد: توسعه روستایی فقط توسعه کشاورزی و ایجاد امکانات عمرانی نیست، بلکه شامل طیف وسیعی از فعالیت‏های انسانی بوده که توانمندسازی روستاییان در دستیابی به معیشت پایدار را دربرمی‏گیرد.

نصیبی با بیان اینکه توسعه روستایی شامل حفاظت از آداب و رسوم فرهنگی و میراث فرهنگی روستا هم می‏شود، ادامه داد: گردشگری روستایی اگر با رعایت همه جوانب صورت گیرد موجب ارتقاء اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی روستاها می‏شود.

به گفته وی، گلستان با توجه به ظرفیت‏های گردشگری همچون جاذبه‏های طبیعی، تاریخی، فرهنگی مانند آداب و رسوم، بازی‏های بومی و محلی و غذاهای سنتی توانایی تبدیل شدن به پایتخت گردشگری روستایی ایران را دارد.

بین ۲ تا ۴ هزار نفر از جشنواره‏های فرهنگ روستاهای گلستان بازدید می‏کنند

دبیر کمیته گردشگری روستایی ستاد هماهنگی خدمات سفر استان گلستان با اشاره به برگزاری ۶۰ جشنواره فرهنگ روستا در طول نوروز ۱۳۹۳ توسط دهیاری‏ها و شوراهای اسلامی روستاها با برنامه‏ریزی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان و همکاری این کمیته اظهار داشت: تا کنون هر جشنواره‏ای که نوروز امسال در روستاهای گلستان برگزار شد بین ۲ تا ۴ هزار نفر بازدیدکننده داشت.

نصیبی راه‏اندازی ۲۴ کمپ گردشگری روستایی را یکی دیگر از فعالیت‏های کمیته گردشگری روستایی استان گلستان برشمرد و اضافه کرد: فعالیت این کمپ‏ها محدود به ارائه خدمات به مسافران نوروزی نمی‏شود.

به گفته وی، این کمپ‏ها در کنار معرفی فرهنگ روستاهای گلستان و ظرفیت‏های گردشگری، با ایجاد بازارچه‏های محلی و فروش تولیدات روستایی به مقوله اقتصاد گردشگری نیز توجه دارند.تاريخ : شنبه نهم فروردین 1393 | 23:6 | نویسنده : |
جشنواره فرهنگ روستا، گردشگری روستایی، روستاهای استان گلستان، جشنواره های روستایی
 

ساعت 9:30 صبح چهارشنبه 6 فروردین: روستای یل چشمه علیا بخش پیشکمر شهرستان کلاله

ساعت 14 چهارشنبه 6 فروردین: روستای بازگیر بخش مرکزی شهرستان مینودشت

ساعت 14 چهارشنبه 6 فروردین: روستاهای بخش مرکزی شهرستان رامیان در پارک جنگلی دلند

***

ساعت 8 صبح پنجشنبه 7 فروردین: روستای کفشگیری بخش مرکزی شهرستان گرگان

ساعت 8 صبح پنجشنبه 7 فروردین: روستای نودیجه بخش مرکزی شهرستان گرگان

ساعت 8:30 صبح پنجشنبه 7 فروردین: روستای والش آباد بخش بهاران شهرستان گرگان

ساعت 8:30 صبح پنجشنبه 7 فروردین: روستای زیارت بخش مرکزی شهرستان گرگان

ساعت 9 صبح پنجشنبه 7 فروردین: روستای شور دکش بخش داشلی برون شهرستان گنبدکاووس

ساعت 9 صبح پنجشنبه 7 فروردین: روستای گچی سو بالا بخش مرکزی شهرستان کلاله

ساعت 10 صبح پنجشنبه 7 فروردین: روستای قلی تپه بخش مرکزی شهرستان گالیکش

ساعت 2 بعد از ظهر پنجشنبه 7 فروردین: روستای خواجه لر بخش مرکزی شهرستان ترکمن

ساعت 3 بعد از ظهر پنجشنبه 7 فروردین: روستای گز شرقی بخش مرکزی شهرستان بندرگز

ساعت 3 بعد از ظهر پنجشنبه 7 فروردین: روستای حاجیکلاته بخش مرکزی شهرستان علی آباد کتول

در نوروز سال 93 با هدف حفظ و احیا سنت های بومی و اصیل و ریشه دار روستاهای استان و معرفی آنها به مسافران و گردشگران، ایجاد شور و نشاط و همگرایی در روستاهای گلستان، و ... 60 جشنواره فرهنگ روستا با برنامه ریزی دفتر امور روستایی و شوراهای حوزه معاونت عمرانی استانداری به عنوان متولی گردشگری روستایی در ستاد هماهنگی خدمات سفر استان، با همکاری دهیاری ها، شوراهای روستایی، بخشداری ها، فرمانداری ها، و ... برگزار می شود.تاريخ : چهارشنبه ششم فروردین 1393 | 23:11 | نویسنده : |

طی حکمی از سوی مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان شد.

به گزارش ساجدنیوز،حسینقلی قوانلو، سومین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان بعد از ادغام وزارتخانه‎های بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان‎ها در این استان است.

پیش از این ناصر فخرمحمدی و یدالله وفایی عهده‎دار مسئولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان گلستان بودند.

گفتنی است؛حسینقلی قوانلو متولد ١٣٤٣ دارای سوابق تحصیلی همچون کارشناسی مهندسی برق قدرت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، فارغ‎التحصیل در سال ١٣٦٧ و کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت از دانشگاه علم و صنعت ایران فارغ‎التحصیل در سال ١٣٧٥ است.

رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس بوده به طوری که چهار بار حضور داو طلبانه در جبهه‎ها به صورت بسیجی جمعا به مدت ١٠ماه و از جانبازان ١٠ درصد دائم است.تاريخ : چهارشنبه ششم فروردین 1393 | 21:54 | نویسنده : |
اولین همایش هفته موسیقی شهرستان کردکوی با عنوان 3 شب با اهالی موسیقی در شب 20 اسفندماه 92 باحضور اهالی و علاقمندان موسیقی در تالار شهید بهشتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کردکوی کلید خورد که ادامه این همایش به دلایلی به زمانی دیگر موکول شد که علت تغییر زمان برگزاری این همایش را بواسطه مطلبی که علیرضا کیاء دبیر اولین همایش هفته موسیقی شهرستان کردکوی به پایگاه خبری تحلیلی رادکانا ارسال نمودند، می خوانیم.

kordkuy (1)به گزارش خبرنگار رادکانا، اولین همایش هفته موسیقی شهر با عنوان ۳ شب با اهالی موسیقی در شب بیستم اسفندماه ۹۲ باحضور اهالی و علاقمندان موسیقی در تالار شهید بهشتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کردکوی کلید خورد که ادامه این همایش به دلایلی به زمانی دیگر موکول شد که 

“بسم رب النور و العزه”
“این جهان کوه است و فعل ما ندا”

ضمن عرض سلام و عرض تسلیت ایام حزن و غم و اندوه ایام فاطمیه و نیز فرخنده باد فرا رسیدن سالی نو و قرار گرفتن در آستانه بهاری تازه، هفته ای بر ما گذشت اگر چه شرحش زنجنامه ایست به درازای هزار و یک شب اما اشاره ای کوتاه و گذرا در حد مقدورات این حقیر و حوصله مبارک شما به آنچه بایسته و شایسته است خالی از فایده نخواهد بود.

همایش موسیقی شهرستان کردکوی نتیجه چندین ماه تلاش بی وقفه، خستگی ناپذیر و شبانه روزی تنی چند از اهالی این هنر در جهت شکل دهی به ساختار پراکنده و برخورداری از انسجام درونی رهپویان این هنر متعالی و همچنین همت، حمیت، حسن نیت و وسعت نظر مقام فرهیخته ریاست محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کردکوی و همکاران فرهنگی هنری خدمتگذار و زحمت کش آن مجموعه بوده که با چند هدف عمده در چشم اندازی وسیع به شرح ذیل سیاستگذاری شده است:

۱-تلاش در جهت ایجاد انگیزه هنری در علاقمندان و دوستداران این هنر با رویکرد “موسیقی به مثابه یک تکاپوی علمی، فرهنگی و هنری”

۲-شناخت و معرفی استعدادهای نو و جوان در جهت ارتقای چشم اندازهای نبوغ و نخبگی و اعتلای افق های رشد فرهنگی و هنری شهرستان

۳-بهره گیری از ظرفیت های بومی مغفول در حوزه ی موسیقی محلی

۴-تلاش در جهت برقراری مفاهمه و گفت و گو بین دو عنصر اساسی و مقوم زیرساخت های فرهنگی یعنی اصالت سنتی و اعتبار علمی

kordkuy (5)

از آنجایی که سال جاری توسط مقام معظم رهبری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری گشته و همچنین یکی از ارکان استوار سیاستگذاری های کلان فرهنگی دولت محترم، دمیدن روح امید در کالبد جامعه بوده و با عنایت به این امر که این دو رهنمود معزز در بستر فرهنگی بالنده و شکوفا و متأثر از نشاط و سرزندگی هنری پوینده و والا، مجال بروز و ظهور متعالی تری می یابد، جمعی از دوستداران موسیقی بر آن شدند تا این اهداف مبارک را از رهگذر زمزمه و ترنم بارانی نغمه های آسمانی و نواهای روحانی ساز و سوزهای قلب های پاک و بی آلایش جوانان نورسته این مرز و بوم جست و جو کنیم.

نتیجه آن شد که در شب بیستم اسفندماه ۹۲ در سالن شهید بهشتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کردکوی شاهد آن بوده ایم.

اما نکته قابل توجه آن است که با توجه به مقارن شدن روزهای همایش با ایام فاطمیه (س)، اگر چه تدابیر و تمهیدات لازم و هماهنگی های مربوطه از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و دبیرخانه همایش با نهادهای ذیربط اعم از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، امام جمعه محترم کردکوی، فرمانداری محترم و… صورت گرفته بود ولی با عنایت به تقاضا و درخواست های شهروندان مراجعه کننده و نظرسنجی به عمل آمده متعاقب آن و همچنین بروز برخی اختلالات فنی در کیفیت صدادهی سازها در سالن، دبیرخانه و شورای سیاستگذاری تصمیم گرفت زمان اجرای این برنامه به وقتی مقتضی در سال جدید و زمانی مغتنم و شرایطی بهینه که متضمن رضایت خاطر کامل شهروندان محترم باشد انتقال یابد.

فلذا این نوید و بشارت به همه همشهریان و هنرمندان عزیز داده می شود که این برنامه در آینده ای بسیار نزدیک در سال ۹۳ که زمان دقیق آن متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید با جامعیت و شمول بیشتر و با بهره گیری از همه ظرفیت ها و توانمندی های فکری، فرهنگی، هنری، اجرایی، فنی و فیزیکی برگزار خواهد گردید.

در پایان ضمن تشکر از همه دوستانی که در برگزاری این همایش ما را یاری کرده و مجددا نیز به فضل پروردگار یاری خواهند کرد و همچنین با سپاسگزاری از همکاران محترم مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کردکوی علی الخصوص در رأس آن جناب آقای حسین قلندری ریاست فرهیخته و فاضل که نهایت همکاری، مساعدت و تشریک مساعی لازمه را با برگزارکنندگان همایش نموده اند، مستدعی است به یمن فرا رسیدن بهاری سرشار از طراوت مهرافروزی و به امید برکت خیزی سالی سرشار از نور و نوا و بهروزی که طبیعت اعتدالی فروردین به تدبیر یگانه هنرآفرین روزگار برای ما به ارمغان می آورد عذر ما را بزرگوارانه پذیرا بوده و ما را در جهت هرچه باشکوه تر برگزار شدن این همایش یاری رسانید.

ارادتمند مردم شریف و امین این سرزمین و کوی
علیرضا کیاء
دبیر اولین همایش هفته موسیقی شهرستان کردکویتاريخ : چهارشنبه ششم فروردین 1393 | 21:53 | نویسنده : |